DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Za a proti: Má existovať školská inšpekcia v jej súčasnej podobe?

pridané 28.08.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Školská inšpekcia patrí k zdanlivo neodmysliteľným súčastiam nášho školského systému, a to už celé desaťročia, ak nie stáročia. Jej hlavnou úlohou je dohliadať, aby v rezorte školstva prebiehalo všetko v súlade s legislatívou, ktorá výchovu a vzdelávanie upravuje. Útvary s podobným poslaním nájdeme aj v iných rezortoch – zdravotníctve, obchode atď. Keď sa však opýtate riaditeľov škôl a učiteľov, deväť z desiatich nenájde pre školskú inšpekciu dobrého slova. Mnohí ju dokonca označujú za jednu z prekážok pri reforme a napredovaní nášho školstva. Podľa mnohých naháňa učiteľom strach, znechucuje ich a odrádza od experimentov či vybočovania zo zabehaných koľají. K podobnému záveru dospeli aj vo Fínsku, kde už v 90. rokoch školskú inšpekciu zrušili.
Mali by sme v tomto Fínov nasledovať? Aké sú argumenty ZA existenciu školskej inšpekcie a aké PROTI nej?

ZA - argumenty priaznivcov

 • Patríme ku krajinám s dominantne štátnym školstvom. Štát školstvo ustanovuje, prostredníctvom legislatívy a štátnej správy reguluje jeho fungovanie a z daní ho aj financuje. Má preto právo (a snáď aj povinnosť voči občanom) dozerať na jeho riadne fungovanie. Inšpekcia je jedným z dôležitých nástrojov tohto dozoru.
 • Inšpekcia plní tiež dôležitú „zjednocujúcu“ funkciu. Škôl a učiteľov je veľa a keby nikto nič „zhora“ nekontroloval, hrozilo by, že sa taký veľký a komplexný systém ako školstvo postupne „rozglejí“ či celkom rozpadne. Otázkou totiž je, do akej miery by sa bez existencie inšpekcie dodržiavali rôzne predpisy a nariadenia.
 • Pri každej ľudskej činnosti z času na čas vznikajú nezhody, konflikty a spory medzi zúčastnenými stranami. Platí to aj o škole a o jej hlavných aktéroch – riaditeľoch, učiteľoch, žiakoch a ich rodičoch. Inšpektori môžu v prípade takýchto sporov ponúknuť tretí, nestranný pohľad na problém a uľahčiť jeho vyriešenie.
 • Väčšina riaditeľov škôl a učiteľov pozná iba vlastnú školu, prípadne niekoľko málo škôl, ktorými prešli. Pri svojej práci sa preto nevyhnutne opierajú iba o pomerne obmedzenú skúsenosť. Naproti tomu skúsený školský inšpektor pozná situáciu na desiatkach škôl a v prípade problému vie posúdiť, či ide o všeobecný problém, alebo o špecifikum školy, resp. či je nejaká situácia „normálna“ alebo „nezvyčajná“.
 • Dobrý inšpektor vie nielen skontrolovať dodržiavanie predpisov, ale aj poradiť, ako chod školy zlepšiť.

PROTI - argumenty odporcov

 • Naše školstvo trpí príliš direktívnym manažovaním. Jeho riadenie je u nás tradične jednosmerné (zhora nadol), autoritatívne, bazírujúce na disciplíne a slepom plnení príkazov a pokynov. Pôsobenie školskej inšpekcie tohto „armádneho“ ducha v školstve ešte posilňuje, čo je z hľadiska jeho ďalšieho rozvoja kontraproduktívne.
 • Inšpekcia spravidla kladie dôraz na formálne a byrokratické (administratívne) aspekty chodu školy, ktoré by mali byť z hľadiska cieľov školy druho- či treťoradé. Keď sa zaoberá samotným vzdelávacím procesom, aj tu sleduje často len dodržiavanie rôznych formálnych poučiek zo zastaraných učebníc didaktiky.
 • Činnosť inšpekcie demotivuje a znechucuje progresívnych učiteľov, ktorí by sa pri svojej práci občas radi voľne nadýchli, experimentovali, uplatňovali svoj názor a rôzne osobné či lokálne špecifiká. Inšpekcia však  prejavuje iba minimum pochopenia pre akékoľvek odchýlky od normy, čím potláča aktivitu učiteľov.
 • Za pozornosť určite stoja aj dôvody, ktoré viedli k zrušeniu školskej inšpekcie vo Fínsku. Severania dospeli k názoru, že „ide o nákladnú inštitúciu, ktorá neprispieva ku zvyšovaniu kvality škôl“. Tá naša prispieva?
 • V snahe zlepšiť zlý imidž inšpekcie medzi učiteľmi sa občas poukazuje na to, že jej úlohou nie je iba kontrolovať, ale aj metodicky usmerňovať a pomáhať učiteľom či škole. To je však nezmysel: ide o dve celkom nekompatibilné roly, ktoré nie je možné inštitucionálne a personálne spájať. „Radenie“ vyžaduje istý druh vzťahu, ktorý „kontrolovanie“ vylučuje.

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100002 komentárov k článku: “Za a proti: Má existovať školská inšpekcia v jej súčasnej podobe?”

 1. PaedDr pridal Ján Stanko, 30.10.2013
  Určite nie a najmä nie so súčasnou hlavou
 2. PaedDr pridal Ján Stanko, 30.10.2013
  Určite nie a najmä nie so súčasnou hlavou

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.