DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

PodporujemeMoja prvá škola - nový modul!

Projekt „Moja prvá škola“ ponúka učiteľom nový vzdelávací modul!

Nezisková organizácia EDULAB spustila pre učiteľov škôl zapojených do projektu Moja prvá škola, nový vzdelávací modul, v ktorom získajú viac zručností vo využívaní digitálneho vzdelávacieho obsahu na portáli KOZMIX. Nájdu tam aj hotové námety na projektové vyučovanie známe pod názvom KOZMIX SCIENCE. Ide o komplexné a interaktívne bádateľské projekty pripravené na okamžité využitie. Portál je doplnený aj o didaktické materiály, pomocou ktorých môžu učitelia podporovať  tímovú prácu žiakov. Počas vzdelávacieho modulu si učitelia vyskúšajú aj nové metódy tímovej práce v triede (STAD, 6 mysliacich klobúkov a Stanovištia), pomocou ktorých môžu dosiahnuť zlepšenie individuálnych výsledkov svojich žiakov a naučiť ich aj kritickému mysleniu cez riešenie problémov z rôznych uhlov pohľadu. Novinkou na portáli sú aj učebnice od vydavateľstva AITEC v interaktívnej forme. Termíny školení sú dostupné na www.mojaprvaskola.sk.    

21.03.2017


Psychoterapia, socioterapia a dieťa

29.03.2017, Banská Bystrica

19.04.2017, Martin

Pozývame vás na jednodňový seminár:

Doobeda prednáškový blok:

Mgr. et Mgr. Viera Lutherová – Príčiny agresivity detí a konštruktívne zvládanie konfliktov v školskom prostredí. Praktické skúsenosti, tipy a jednoducho sprostredkovaná dynamika konfliktu.

MUDr. Ivan Juráš – Téma konfliktov je doplnená o ponuku osvedčeného programu riešenia konfliktov „Koberček mieru”, ktorý sa už roky praktizuje v MŠ a ZŠ Montessori. Tiež sa dozviete o Experienciálnom učení a o neuropsychologických mechanizmoch učenia sa.

PhDr. Ľudovít Dobšovič – Supervízia ako efektívna cesta vzdelávania a osobnostného rastu pre zamestnancov výchovných a školských zariadení. Cesta sebapoznania nie je ľahká, ale je najúčinnejšia pri vytváraní spolupráce vo vzťahu žiak/dieťa/klient a učiteľ/vychovávateľ/poradenský pracovník.

Poobede dve paralelné aktivity:

MUDr. Ivan Juráš – INPP metóda a neurofyziologické príčiny zlyhávania detí s poruchami pozornosti, učenia a správania. 

PhDr. Ľudovít Dobšovič, PhDr. Lívia Lozsi – encounterová skupina, ochutnávka skupinového zážitkového vzdelávania zameraného na osobnostný rast.

Seminár je určený pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, ktorí pracujú s deťmi. Pozvánka to Banskej Bystrice: bit.ly/2kLcZFh

Registrácia: http://registracia.socioterapia.sk/event/46/#

Pozvánka do Martina: bit.ly/2kLcZFh

Registrácia: http://registracia.socioterapia.sk/event/47/#

31.01.2017


Architektúra hravo a kreatívne!

Vydavateľstvo Eurostav s partnermi opäť pripravilo pre deti ZŠ edukačný projekt Deti a architektúra 2016. 

Piataci sa hravou a interaktívnou formou – prostredníctvom 2 kreatívnych e-kurzov, naučia niečo o modernej slovenskej i svetovej architektúre, kto sú naši najvýznamnejší architekti a čo sú ich ikonické diela. Ale aj to, čo sú zelené budovy, ako fungujú a prečo sú pre nás dôležité. V jednoduchých kvízoch si overia, ako sa to naučili.

Zapojiť sa do projektu je jednoduché, každá škola môže napísať na krchnava@eurostav.sk a obratom dostane prihlasovacie údaje.

Deti sa môžu zapojiť aj do súťaže – namaľovať a poslať obrázky budov, ktoré sa im páčia alebo domov, v akých by chceli bývať. Autori najlepších kresieb budú v decembri pozvaní na slávnostnú vernisáž svojich diel do Detského múzea v Bratislave a získajú pekné ceny. Navyše absolvujú zaujímavú exkurziu po ikonických budovách hlavného mesta v sprievode architektov. S nimi môžu viacej rozviť, čo sa pred tým naučili v e-kurzoch.

Všetky náklady na cestovné a ubytovanie v Bratislave pozvaným deťom uhradí organizátor projektu. Ďalšie informácie nájdete tu: bit.ly/1kru6LQ

07.10.2016


Seminár o neurofyziologických príčinách zlyhávania detí so ŠVVP

21.10.2016 sa v Kremnici uskutoční jednodenný seminár určený predovšetkým učiteľom I. a II. stupňa, špeciálnym pedagógom a školským psychológom. 

Cieľom seminára je 

vedieť lepšie identifikovať žiakov so ŠVVP

zlepšiť porozumenie fungovaniu žiakov so ŠVVP

bližšie sa oboznámiť s jednotlivými dysfunkciami CNS 

vedieť lepšie prispôsobiť výukové a testovacie postupy

oboznámiť sa s dostupnými intervenciami

 
Jeho obsahom je

Neuromotorická nezrelosť – príčiny a dôsledky 

Neurofyziologické príčiny narušenia pozornosti (ADHD), vývinu reči, špecifických školských zručností (tzv. poruchy učenia) a motorického vývinu 

Narušenie senzorických a motorických funkcií – dopady na vzdelávanie 

Neurofyziologické dysfunkcie a sociálno-emocionálne problémy + iné neštandardné prejavy 

Sekundárna neurotizácia detí so ŠVVP a jej prevencia 

Čo požadovať od psychológa a špeciálneho pedagóga? 

Školské programy: INPP školský intervenčný program a Školský program Johansenovej auditívnej stimulácie 

Možnosti individuálnej terapie (INPP terapia a JIAS) 

 

Seminár lektoruje Mgr. et Mgr. Viera Lutherová: psychologička a učiteľka, pracuje s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevádzkuje poradňu BALANS, je certifikovanou odborníčkou a zároveň koordinátorkou pre SR v INPP metóde. Realizuje sluchovú terapiu metódou JIAS. Venuje sa individuálnej terapii detí s vývinovým zaostávaním.

 

Seminár organizuje poradňa BALANS v spolupráci so Základnou školou pre žiakov so sluchovým postihnutím v Kremnici. 

Poplatok: 20€ 

Kontaktná osoba: Viera Lutherová , 0908 907 585, bližšie informácie nájdete na http://bit.ly/2cvVx5y, na seminár sa môžete prihlásiť na adrese vierda.f@mail.com

22.09.2016


Technika hrou od základných škôl

Workshop k projektu – Technika hrou od základných škôl je jedinečný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá sa v spolupráci s Trnavskou univerzitou snaží podporiť technické vzdelávanie už od základných škôl. Je zameraný na prvý stupeň základných škôl a pre zapojené školy je bezplatný.
Workshop sa uskutoční v utorok, 20. 9. 2016 o 8:00h v priestoroch ZŠ Karloveská 61 v Bratislave. r
V rámci projektu bude zapojeným školám poskytnuté:
– akreditované vzdelávanie 
– metodika spolu s pracovnými listami
– sada pomôcok na realizovanie aktivít
Workshop je určený pre riaditeľov, zástupcov riaditeľa, resp. vedúcich metodického združenia  základných škôl v Bratislave. 

19.09.2016


2nd Annual SKA ELT Conference

Srdečne pozývame všetkých nadšencov anglického jazyka na v poradí už druhú konferenciu Slovenskej komory angličtinárov, ktorá sa uskutoční 23.- 24.9. 2016 v Košiciach. Čaká na vás bohatý program, skvelí ľudia a príjemná atmosféra. Tešíme sa na Vás.

www.ska2016kosice.wordpress.com

10.08.2016


Hľadáme učiteľa matematiky!

Sme súkromná základná škola so zabehnutým I. stupňom, ktorá v školskom roku 2016/17 otvára II. stupeň.

Hľadáme učiteľov/ky s vnútornou slobodou, ktorí vzbudzujú v deťoch zvedavosť, dávajú im priestor na otázky, reagujú na ne a pomáhajú im hľadať odpovede, vedia sa prispôsobiť, sú schopní sledovať záujem detí, majú individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia deti kriticky myslieť, sú schopní pracovať v tíme, sú  tvoriví, zodpovední a profesionálni, majú radi prírodu a zaujímajú sa o veci okolo seba.

Požadujeme kvalifikáciu pre vyučovanie matematiky, vítaná by bola kombinácia s dejepisom alebo prírodovedným predmetom. Skúsenosť s inovatívnymi spôsobmi učenia je výhodou. Ponúkame prácu v tíme, ktorý sa stále učí a pracuje na sebe. Prosíme, pozrite si webstránku našej školy (www.bakomi.sk).

Žiadosti o pracovné miesto, motivačný list a pracovný životopis posielajte na adresu: Súkromná základná škola Bakomi, Akademická 13, 969 01 Banská Štiavnica

bakomi.skola@gmail.com 


07.06.2016


Moja prvá škola

Základné školy môžu získať moderné učebné materiály. Moderné metodické príručky prepojené na digitálny vzdelávací obsah môžu bezplatne získať všetci učitelia 1. stupňa základnej školy na Slovensku. Umožní im to nový projekt Neziskovej organizácie EDULAB s názvom „Moja prvá škola“.

Cieľom nášho projektu je posunúť hranice možností pre inovatívne vzdelávanie už na prvý stupeň základných škôl. Učebné materiály umožnia učiteľom vyučovať pestrejšie, zábavnejšie, motivujúco a zároveň názornejšie, s väčším zapojením žiakov do procesu výučby. Ak tým pomôžeme vytvoriť v škole prostredie, v ktorom sa viac učí než vyučuje, viac motivuje ako núti a viac usmieva ako plače, budeme považovať náš cieľ za splnený,“ povedal o motivácii spustenia projektu Ján Machaj, riaditeľ EDULAB-u.  

Nová metodická príručka pre učiteľov prvého stupňa základných škôl je priamo prepojená na digitálne materiály z nového portálu www.kozmix.sk. Bola vytvorená tímom skúsených autorov a obsahuje viac ako 200 aktivít na výučbu viac než tridsiatich tém zo Štátneho vzdelávacieho programu. Recenzentmi publikácie sú odborníci z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove pod vedením dekanky doc. Ing. Jany Burgerovej, PhD. „Materiál považujeme za kvalitný doplnkový učebný zdroj, ktorý vnímame ako snahu o inováciu učebného obsahu, s cieľom zvýšiť motivácie žiaka prostredníctvom jemu obľúbených informačných technológií,“ povedala Jana Burgerová.  

Unikátne prepojenie metodík s digitálnym učivom vníma pozitívne aj Mgr. Zuzana Berová, spoluautorka metodickej príručky. „V prvom rade si treba uvedomiť, že deti, ktoré teraz sedia v školských laviciach sa narodili do digitálneho sveta a toto prostredie je im úplne prirodzené. Zapájanie digitálneho vzdelávacieho obsahu do vyučovania by teda malo byť samozrejmosťou,“ dodáva Zuzana Berová.

Výrazný záujem pedagógov o metodické materiály prepojené na digitálny vzdelávací obsah potvrdil už predchádzajúci projekt EDULAB-u určený učiteľom v materských školách - Škôlka hrou. V prieskume medzi týmito učiteľmi až 93% uviedlo, že dodané metodické materiály boli veľkým prínosom pre ich pedagogickú prax. Za ich najväčšie prednosti označili to, že uľahčujú prácu pedagóga, sú jednoduché na použitie a až 92%  respondentov uviedlo, že by uvítalo podobnú metodiku aj na ďalšie témy.

Učitelia, ktorí sa do projektu Moja prvá škola zapoja, získajú metodické materiály a prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu  bezplatne. V projekte sa počíta aj s podporou učiteľov vo forme školení a pestrými sprievodnými aktivitami vo forme súťaží pre školy, učiteľov aj žiakov.

Partnermi projektu sú spoločnosti Agemsoft, Samsung a Slovak Telekom. Odborným garantom projektu je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Viac informácií o projekte je dostupných na: www.mojaprvaskola.sk.

18.05.2016


IV. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu

Pri príležitosti VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine bol 12. apríla 2016 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, Technická Univerzita Zvolen, vyhlásený štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni.

Vyhlásenie ceny: 12. 4. 2016
Ukončenie akceptácie návrhov na cenu: 30. 6. 2016
Spracovanie návrhov národným koordinátorom: do 15. 7. 2016
Zverejnenie nominácií: 18. 7. 2016 – 31. 7. 2016
Zasadnutie odbornej komisie: august 2016
Slávnostné odovzdávanie ocenení: november 2016
Nominácia na Cenu Rady Európy za krajinu: december 2016
Viac informácii na:

06.05.2016


Staň sa filmovým porotcom!

Už po tretíkrát máš jedinečnú šancu byť na jeden deň filmovým porotcom a vybrať z troch filmov ten najlepší!

Máš 12 až 14 rokov? Baví Ťa pozerať filmy? Nebojíš sa vyjadriť svoj názor? Ak si odpovedal/a trikrát áno, môžeš sa práve Ty stať porotcom na udeľovaní Ceny mladého publika (Young Audience Award) 2016 pre najlepší európsky film!

8. mája môžeš zažiť v Artkine za Zrkadlom (DK Zrkadlový Háj) jedinečnú atmosféru pri pozeraní nominovaných filmov spolu s porotcami z ďalších 31 európskych miest v ten istý čas. Na jeden deň sa staneš porotcom Európskej filmovej akadémie a budeš hodnotiť tri vybrané filmy. Okrem toho budeš o nich diskutovať s rôznymi filmovými profesionálmi a dozvieš sa viac zo zákulisia tvorby filmov. 

Z Bratislavy sa cez prestávky uvidíš s ďalšími porotcami cez videokonferenciu z miest ako Brusel, Sofia, Záhreb, Pafos, Aalborg, Tallinn, Tbilisi, Berlín, Erfurt, Budapešť, Tel Aviv, Florencia, Prizren, Riga, Luxemburg, Skopje, Valletta, Amsterdam, Torun, Wroclaw, Lisabon, Cluj-Napoca, Belehrad, Izola, Avilés, Barcelona, Istanbul, Londýn a Kyjev. 

Vybrané filmy pre tento ročník budú známe začiatkom apríla. Sleduj náš web a facebook, aby si neprišiel o žiadne novinky!  

Ak ťa zaujíma ako to vyzeralo vlani, fotky a videá nájdeš na facebooku.

Chceš to skúsiť?

Stačí ak do 30. apríla vyplníš registračný formulár na www.mladyfilm.sk

Ak budeš mať otázky, napíš nám na infovff@gmail.com.

19.04.2016


Kam sa mince kotúľajú

1. 4. 2016 spúšťa Nadácia PARTNERS a webový portál Dobré nápady druhý ročník finančnej vedomostnej súťaže KAM SA MINCE KOTÚĽAJÚ, v ktorej si žiaci základných škôl môžu preveriť a zároveň i rozšíriť svoje finančné zručnosti a vyhrať hodnotné ceny.

Žiaci II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií, ktorí si v stanovenom termíne otestujú svoje finančné vedomosti a po vyplnení online testu vyplnia registračný formulár, budú zaradení do súťaže o čítačky Kindle.

Súťaž bude prebiehať v termíne od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016. Samotný test bude pozostávať z troch tém z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.<

01.04.2016


R.A.U. neformálne stretnutie učiteľov

Riadené Aktívne Učenie R.A.U. je spôsob učenia (sa), pri ktorom je hlavný dôraz kladený na komunikáciu, spoluprácu a aktivitu žiakov, pričom učiteľ je inšpirátorom, moderátorom a organizátorom diania.

Cieľom metódy R.A.U. je rozvíjať individuálne schopnosti a záujmy každého žiaka v triede, motivovať ho k aktívnej práci so zameraním na sociálne zručnosti.

Metóda R.A.U ponúka každému učiteľovi jasné východiská, zásady, metódy a formy práce, vďaka ktorým sa vyučovanie stane pre učiteľa i žiaka inšpirujúcou a motivujúcou činnosťou

Program:

Jan Svoboda - Agresivita v škole

Zuzana Berová - Riadené Aktívne Učenie

Peter Bero - Ako zmeniť naše školy

Zuzana Banášová - Čo mi škola dala a čo mi mohla dať<

Jana Kontúrová - Čo mi škola dala a čo mi mohla dať

21. 4. 2016 v hoteli Tenis vo Zvolene

Podrobné informácie a registrácia na www.liberaterra.sk.

11.02.2016


Škola na dotyk AKADÉMIA

Od polovice februára opäť štartuje séria vzdelávacích seminárov pre učiteľov.  

Po minuloročnom úspechu budú od polovice februára opäť pokračovať vzdelávacie semináre pre učiteľov zamerané na inovatívne formy výučby s využitím tabletov. „Minulý rok sa seminárov zúčastnilo 1 182 učiteľov z celého Slovenska, čo nás presvedčilo o tom, že má zmysel v nich pokračovať,“ povedal na margo školení Ján Machaj, riaditeľ neziskovej organizácie EDULAB

Učitelia majú aktuálne na výber z troch vzdelávacích modulov, pričom každý je zameraný na rôznu náročnosť a aspekty vyučovania s modernými didaktickými prostriedkami.

Prvý vzdelávací modul je zameraný na základy využitia tabletov vo výučbe a prácu s digitálnym obsahom.

Druhý vzdelávací modul nadväzuje na ten prvý a je rozšírený o zručnosti v oblasti manažmentu triedy prostredníctvom systému Samsung School. Učitelia sa naučia spravovať žiacke tablety počas vyučovacích hodín, pracovať so vzdelávacími materiálmi a rôzne ďalšie praktické tipy a triky.

Tretí vzdelávací modul pre pokročilých učiteľov je zameraný didaktické metódy. Učitelia sa naučia ako skombinovať prácu s digitálnym vzdelávacím obsahom a rôznymi tabletovými aplikáciami, ako organizovať tímovú spoluprácu, tvoriť multimediálnu časovú os a oboznámia sa aj s metódou obrátenej hodiny (Flipped Classroom), pri ktorej sa kladie dôraz na samostatnú aktivitu žiaka mimo školy. 

Semináre sa uskutočňujú na 12 školách po celom Slovensku, a to v Banskej Bystrici, Bratislave, Nitre, Bošanoch, Leviciach, Púchove, Šamoríne, Sabinove, Detve, Trstenej, Poprade a v Košiciach.

Vedené sú skúsenými lektormi - učiteľmi, ktorí majú praktické skúsenosti z výučby s tabletom a ich cieľom je odovzdať tieto skúsenosti ďalej ostatným učiteľom.

Semináre prebiehajú v malých skupinkách s maximálnym počtom 15 účastníkov, takže lektor má možnosť venovať sa účastníkom aj individuálne.

Účasť na seminári je pre učiteľov bezplatná

Viac informácií o projekte Škola na dotyk AKADÉMIA, ako aj o termínoch nadchádzajúcich seminárov je možné získať na akademia.edulab.sk.

05.02.2016


Stretnutie klubu učiteľov informatiky

Informatici pozor! 11. februára 2016 sa uskutoční  Stretnutie klubu učiteľov informatiky.
Program: 
Vyučovanie programovania v jazyku Python pre 1. a 2. ročník SŠ – kurz 
I. stretnutie prebehne 11. 2. 2016.
Prosím o potvrdenie účasti na adrese: http://goo.gl/forms/VmwGN6Nr7j
Viac informácií nájdete na našej stránke: http://www.1sg.sk/itklub/

05.02.2016


Škola v prírode s CK Slniečko!

O chvíľu je tu jar a s ňou aj týždeň so slniečkom v škole v prírode. V našej cestovnej kancelárii CK Slniečko veríme, že deti sa majú nie len učiť v ozajstných školách, ale aj v tých nami starostlivo vybraných so skvelými animátormi. Naši manažéri vybrali len tie zariadenia, ktoré rozžiaria detské srdiečka a splnia aj tie najtajnejšie sny o dobrej škole v prírode

Teraz môžeme hrdo povedať, že sa nám podarilo precestovať celé Slovensko, zabezpečiť viac ako 21 škôl v prírode. Turnusy sa nám míňajú rýchlosťou blesku. Pre veľkú popularitu sme museli dokonca navýšiť našu kapacitu škola v prírode Radava

Odborníci v našej kancelárií Vám vyberú ten najlepší termín či turnus a pomôžu aj zo štátnou dotáciou. S tou sa teraz škola v prírode oplatí ešte viac ako kedykoľvek inokedy predtým. 

K dobrej škole v prírode patrí skvelé zariadenie, úžasná domácka kuchyňa, okolitá príroda, ihrisko a nepochybne zábava, ktorú zabezpečia naši animátori – Tento, Cedo či Horčica. Ak potrebujete zabezpečiť aj zdravotníka – pre nás to nie je problém, stačí to spomenúť v objednávke pre veľkého majstra Dušana, ktorý to pre Vás celé pripraví. 

Treba sa len posadiť k nášmu katalógu alebo webu. Neváhajte, aktuálne sa termíny už len dopredávajú. 

Ešte malý tip na školu v prírode za super cenu: Škola v prírode na Duchonke v penzióne Slniečko je teraz už od 59€!

Rezervujte aj telefonicky na 0907 929 568 alebo mailom na slniecko@ckslniecko.sk.

Vaše CK Slniečko, cestovná kancelária pre školy! 

04.02.2016


Deň bezpečného internetu

Občianske združenie eSlovensko pripravuje 8.2. 2016 (v pondelok) pri príležitosti Dňa bezpečného internetu (9.2.) premietanie filmu Rytmus sídliskový sen a besedu s odborníkmi o nenávistnom obsahu na internete. Vstup na toto podujatie je pre školy bezplatný a zúčastnia sa ho študenti vo veku 12+, tiež zdravotne a sociálne znevýhodnení študenti. 

Dátum: 8.2.2016

Miesto: Cinema City Aupark, sála č.1

Čas: začiatok premietania 11.00 hod.

začiatok motivačnej prednášky a besedy 12.30 hod.

PROGRAM:


Privítanie a oboznámenie s programom (prezident eSlovensko Miro Drobný)

Premietanie filmu.

Motivačná prednáška (Rytmus), otázky študentov.

Beseda: Miro Drobný odborne o nenávisti na internete, zástupcovia médií: refresher.sk, pokec.sk, Dennik N o praktických skúsenostiach a nových pravidlách odstraňovania nenávistného obsah z internetu.

03.02.2016


Výstava VEDHRAČKA

Na výstave VEDHRAČKA – VYNÁLEZY sa môže každý návštevník bez ohľadu na vek a vzdelanie do vôle pohrať s vedeckými hračkami, ktoré jednoznačným spôsobom demonštrujú alebo využívajú konkrétny prírodný alebo technický fenomén. Interaktívna výstava je prednostne určená žiakom základných a stredných škôl a rodinám s deťmi.

V centre každej hracej plochy výstavy je kópia nosného patentu alebo dizajnu z príslušnej oblasti fyziky. Jednoduché opisy a obrázky vedeckých hračiek a hlavolamov nesú ochrannú známku výrobcu či distribútora.

Súčasťou výstavy sú aj karikatúry vynálezov prevzaté z knihy F. Moussa Cartoons of Inventions. Návštevníkom sú k dispozícii aj info-materiály o ochrane duševného vlastníctva z Úradu priemyselného vlastníctva SR, v ktorom mala výstava premiéru počas Svetového dňa duševného vlastníctva 2013.  

Logo výstavy, Möbiov prúžok z neodýmových guľôčok, je spojenie zásadného matematicko-geometrického modelu s relatívne novým vynálezom. Autorka námetu a scenára Ing. Beata Puobišová, predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka, zrealizovala výstavu na zariadení, ktoré podľa návrhu Ing. arch. Tomáša Sobotu vyrobili v banskobystrickom TWD, s. r. o. Okrem hračiek, hlavolamov, neškolských fyzikálnych experimentov a optických klamov je na výstave aj mini-herňa (spoločenské hry o objavoch a vynálezoch, didaktická hra ChemPlay a loto-matematika). Návštevníci si môžu zhotoviť vlastnú frndžalu, nitkový telefón či optickú špirálu. 

Interaktívna výstava v Europa SC vo Zvolene je otvorená denne od 12:30 do 18:45 alebo po dohovore kedykoľvek v čase od 9:00 do 21:00.  Príďte sa presvedčiť o edukačných hodnotách vyše 150 druhov vedeckých hračiek na niektorú z výstav banskobystrického občianskeho združenia Vedecká hračka. Od decembra 1998 sa na 384 interaktívnych výstavách v 190 mestách a obciach SR efektívne pohralo viac ako milión návštevníkov. Do 28. 2. 2016 môžete tiež navštíviť výstavu Koleso – vedecká hračka v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.  Neveľká expozícia vedeckých hračiek je aj v kreatívnej fabrike SteelPark v Košiciach. Putovnú výstavu vedeckých hračiek, hlavolamov a neškolských experimentov na niektorú z tém: kaleidoskop, špirála, koleso, more, hodnoty a more si môžete kúpiť alebo zmluvne prenajať a usporiadať aj vo Vašej škole či osvetovom zariadení. Okrem priestoru so stolmi potrebujete na to najmä chuť dopriať svojim žiakom i sebe neobvyklé poznávacie hranie. A trocha času a energie na inštalovanie a prevádzkovanie výstavy.

28.01.2016


Zážitky z Antarktídy

Pred rokom absolvoval dobrodruh Marián Tongeľ náročnú plavbu na plachetnici Bark Europe z argentínskej Ushuaia do Antarktídy. Svoje neuveriteľné zážitky doplnil cennými informáciami a množstvom fotografií, čím vzniklo autentické a pútavé rozprávanie. Pozitívna spätná väzba na jeho prezentácie nám vnukla myšlienku sprístupniť jeho rozprávanie o Antarktíde aj žiakom základných a stredných škôl. Majú tak jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s týmto úchvatným, neprebádaným, no ohrozeným kontinentom z prvej ruky.

Realizácia prednášky nevyžaduje náročné podmienky. Jej dĺžka je 60 minút, ďalších 20 – 30 minút je potrebných na diskusiu. Môže sa uskutočniť v akejkoľvek miestnosti, kde je možné premietať z dataprojektoru na plátno alebo na bielu stenu. Jedinou podmienkou je účasť aspoň 30 žiakov. Každý účastník dostane ako odmenu výletnú plavbu po Baťovom kanáli.

Realizácia prednášky je bezplatná, jej termín a čas je na spoločnej dohode.

V prípade záujmu o uskutočnenie prednášky na Vašej škole nás môžete kontaktovať mailom na adrese pristav@prvaplavebna.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 360 333.

Marián Tongeľ, *1966 Plavba na lodiach sa stala jeho profesiou a záľubou zároveň. Od roku 2007 prevádzkuje v rámci Prvej plavebnej spoločnosti skalický prístav na Baťovom kanáli. Po absolvovaní mnohých plavieb v Holandsku a Dán¬sku sa dostal do posádky unikátnej plachetnice Bark Europe, ktorá sa plavila z Argentíny cez Drakeov prie¬plav až na Antarktídu. Viac ako 20-dňová dobrodružná plavba obohatila život všetkým členom posádky. Kúpanie vo vyhasnutej sopke, prechádzka s tučniakmi či plavba popri veľrybách – to je len zlomok dobro-družstiev, o ktorých Marián Tongeľ rozpráva vo svojej prednáške. http://www.prvaplavebna.sk/ &nb

25.01.2016


Tri a pol minúty šance

Súťaž Junior Internet už jedenásty raz umožní mladým nadšencom počas tri a pol minútovej verejnej prezentácie formou konferencie predložiť na posúdenie svoje projekty, tvorivú činnosť na internete a ďalšie vízie. 

Hodnotiteľmi sú ľudia z úspešných webových projektov a organizácií, ktorí okrem hodnotenia aj poradia začínajúcim autorom v ich prezentovaní sa vo svete online marketingu.

So svojím projektom sa môže do jednej zo šiestich súťažných kategórií Junior Internetu prihlásiť každý mladý tvorca webu, grafiky, programátor aplikácií alebo nezávislý bloger. Šancu stať sa internetovou osobnosťou ponúka Asociácia pre mládež, vedu a techniku od 19. januára 2016. Žiaci základných a stredných škôl zo Slovenska môžu registrovať svoje projekty na webovej stránke súťaže Junior Internet www.juniorinternet.sk najneskôr do 18. februára 2016.

25.01.2016


Hour of Code - Hodina kódu

Aj na Slovensku odštartovala celosvetová iniciatíva Hour of Code – Hodina kódu, do ktorej sa môžete zapojiť od 7. do 13. decembra. Slovensko je tak jednou zo 180 krajín sveta, kde Hour of Code prebieha.

Hodinu kódu podporili osobnosti ako Barack Obama, Bill Gates či Mark Zuckerberg, Shakira, Ashton Kutcher, Juraj Kemka, Jaro Bekr, Petra Nagyová-Džerengová alebo Ondrej Vrábel - 14-ročný autor hry pre deti s mozgovou obrnou. 

Okrem nich sa do nej zapojili desiatky miliónov študentov z celého sveta. Za iniciatívou stojí nezisková organizácia Code.org

Zároveň odštartoval aj 2. ročník našej slovenskej súťaže v programovaní hier Kodu Cup, ktorú organizuje spoločnosť Microsoft Slovakia a ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej. 

Cieľom súťaže je prebudiť u žiakov tvorivé schopnosti, ponúknuť im priestor pre kreativitu a realizáciu ich fantázie. Ich úlohou je vytvoriť vlastnú hru, určiť jej pravidlá a definovať zložité podmienky fungovania sveta Kodu na základe princípu jednoduchého programovania objektov. Pri hodnotení hier KODU sa bude prihliadať na nápaditosť hry, grafické spracovanie ostrova, náročnosť programovania, cieľ hry, herná stratégia, celkový herný dojem a bezchybnosť naprogramovaných úkonov.

Finálovým dňom Kodu Cup 2016 bude Deň bezpečného internetu  - 9. 2. 2016.

Zakódujte si s nami. Uvidíte, je to hračka.

08.12.2015


Vianoce očami detí

S príchodom vianočných sviatkov sme pre Vás pripravili výtvarnú súťaž Vianoce očami detí. Súťaž je určená pre I. a II. stupeň základných škôl. Prihláste Vašich žiakov do súťaže o najkrajšiu výtvarnú prácu. Oceníme až 7 žiackých prác! Tak neváhajte a nahrajte Vaše fotografie do súťaže na stránke www.talentagent.sk. Môžete vyhrať nadupaný tablet Lenovo IdeaTab A8, selfie tyč, 8 GB USB kľúč, basketbalovú loptu a DVD film Top Gear.

07.12.2015


Najkreatívnejší deň bezpečného internetu

Občianske združenie PREVENTISTA vyhlasuje veľkú súťaž pre preventistov a pedagógov slovenských škôl pod názvom Najkreatívnejší deň bezpečného internetu. Úlohou súťažiacich je navrhnúť a v rámci Medzinárodného dňa bezpečného internetu, ktorý sa uskutoční 9.februára 2016, zrealizovať na svojej škole pútavou formou rôzne aktivity zamerané na otázky bezpečnosti internetu, IT kriminality a tém, ktoré súvisia s bezpečným využívaním informačných technológií v praktickom živote. Všetko pod heslom: Kreativite sa medze nekladú. 

Najúspešnejší tvorcovia a organizátori sa zúčastnia víkendového vzdelávacieho sústredenia, na ktorom si budú môcť vymieňať skúsenosti s učiteľmi, poprednými odborníkmi z oblasti prevencie kriminality a informačnej bezpečnosti. Zároveň to bude aj istá forma odmeny pre učiteľov. 

„Zámerom súťaže je prehlbovať znalosti a rozvíjať kompetencie učiteľov stredných i základných škôl v problematike bezpečnosti IKT, ako aj v témach prevencie IT kriminality. Cieľom je tiež odmeniť najaktívnejších pedagógov venujúcich sa prevencii a vytvoriť im priestor na výmenu praktických skúseností,“ uvádza Mgr. Ibolya Straussová, manažérka tohto zaujímavého projektu. 

Občianske združenie Preventista – združenie pre bezpečnosť a prevenciu je mimovládna nezisková organizácia, ktorá vznikla v októbri 2013. Do súťaže sa môžete registrovať na stránke www.preventista.sk.

07.12.2015


Štúrovo pero 2016

Máte na škole šikovných mladých novinárov? Vydávate školský časopis?

Práve Vám je určená celoslovenská novinárska súťaž pre stredné a vysoké školy Štúrovo pero 2016.

22. ročník súťaže Štúrovo pero je vyhlásený pre päť kategórií: 

1. stredoškolské časopisy

2. vysokoškolské časopisy

3. novinárske príspevky stredoškolákov

4. novinárske príspevky vysokoškolákov

5. elektronické magazíny

a uzávierka je 31. januára 2016.

30.11.2015


Z hry ChemPlay by mal J. A. Komenský radosť

V školách máme stále viac detí, ktoré majú problém sústrediť sa celých 45 minút na jedno učivo. Nová stolová didaktická hra, ktorú vymysleli gymnazisti Ivana Kravárová a Adrián Hegedűš, by dokázala zábavnou formou pomôcť učiteľom pri preberaní a opakovaní anorganickej chémie na základných a stredných školách. 

Chémia hrou

Hodina chémie by mohla vyzerať tak, že učiteľ rozdelí triedu do dvoj až šesťčlenných skupín, ktoré sa hrajú na klasickom hracom pláne s figúrkami a kockami. ChemPlay, teda chémiu hrou, môžu hrať deti s rôznymi úrovňami vedomostí na základnej aj strednej škole. 

Hráči v ChemPlay spoznávajú chemické prvky a ich vlastnosti, zbierajú ich a tvoria z nich zlúčeniny. Hra atraktívnou a pútavou formou podporuje logické, kombinačné, analytické aj tvorivé myslenie. Najjednoduchšia úroveň spočíva v spoznávaní a precvičovaní chemických prvkov, najstarší žiaci môžu súťažiť a skladať z prvkov komplexy. Výhodou tiež je, že učiteľ dokáže počas hodiny veľmi rýchlo overiť zvládnutie učiva jednotlivými žiakmi.

ChemPlay chce ísť do škôl

Po dvoch rokoch testovania, vylepšovania a získavania rôznych ocenení sa autori rozhodli hru vyrobiť vo väčšom náklade a ponúknuť ju do škôl a domácností. Testovaním hry na školách na Slovensku aj v Čechách sa ukázalo, že učiteľov hra zaujala, deti navyše aj motivovala k tomu, aby boli aktívne a pýtali sa. 

ChemPlay, ktorú jej autori prezentovali už aj na medzinárodnej úrovni sa však reálne dostane do škôl, až keď sa podarí financovať jej výrobu. V súčasnosti beží na www.startlab.sk/chemplay crowdfundingová kampaň, ktorú môže podporiť každý, kto chce pomôcť autorom dostať túto zaujímavú učebnú pomôcku do škôl. 

Ak by sa podarilo učiteľom osloviť rodičov, aby túto kampaň podporili, uvedenie hry do praxe by nemalo byť problémom. Zapojením sa do kampane totiž môžu hru škole aj darovať. Pre ilustráciu: ak sa v jednej škole nájde 33 rodičov, ktorí kampaň podporia symbolickou čiastkou 5 eur, škola získa kompletnú sadu ChemPlay. Učiteľ chémie ju bude môcť využiť na vyučovaní všetkých tried.

12.11.2015


Aktivity k téme migrácie

V OZ Človek v ohrození veríme, že školy by mali reflektovať súčasnú verejnú diskusiu a nemali by sa báť ani kontroverzných tém.

Preto sme pripravili sériu aktivít k téme migrácie, ktoré sa dajú použiť na hodinách občianskej náuky a geografie na stredných školách. Nájdete ich na stránke http://globalnevzdelavanie.sk/ako-ucit-o-migracii.

Aktivity sú súčasťou metodických príručiek k piatim predmetom, napríklad dejepisu, umenia a kultúry a anglického jazyka, ktoré si možno objednať bezplatne na bit.ly/prirucky.

16.10.2015


Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.