DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Inšpirujte saUčte inak vďaka programom JA SlovenskoAk si aj vy kladiete otázku, čo skvalitní váš vyučovací proces, čo nové a zaujímavé môžete ponúknuť žiakom a pedagógom, tak práve vám patria nasledujúce riadky.

Základným a stredným školám ponúkame podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávacie programy. Pestrá ponuka programov reflektuje na aktuálne potreby škôl, trhu práce a spoločnosti. Ich implementácia je v školskom roku 2015/16 odporúčaná aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov ako podpora vzdelávania v oblastiach finančnej gramotnosti a podnikateľských zručností (str. 18 – 19). Viac ako 700 ZŠ a SŠ ročne vzdeláva svojich žiakov vďaka našim zážitkovým programom pútavejšie a atraktívnejšie. 

Program Viac ako peniaze zlepšuje finančnú gramotnosť žiakov. Naučí ich finančne plánovať svoju budúcnosť a efektívne hospodáriť. Program je vytvorený v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Realizuje sa prostredníctvom zážitkových metód, praktických cvičení a interaktívnej online učebnice. Program je určený pre základné aj stredné školy.

www.viacakopeniaze.sk

V programe Aplikovaná ekonómia si žiaci vyskúšajú reálne podnikanie. Zahŕňa osobnostný rozvoj a rozvoj mäkkých zručností. Rozvíja komunikačné, personálne a pracovné kompetencie. Komplexný program poskytuje podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom zážitkových metód. Je určený pre stredné školy.

www.ae.jaslovensko.sk 

Podnikanie v cestovnom ruchu orien­tuje žiakov vo svete podnikania a cestovného ruchu. Motivuje ich zapájať sa do diania vo svojom okolí. Žiaci hľadajú nové riešenia pre rozvoj podnikania v cestovnom ruchu vo svojom regióne. Program hravou formou učí žiakov umeniu komunikácie a rozpoznávaniu záujmov, potrieb a priorít zahraničných návštevníkov na Slovensku. Program je určený pre základné aj stredné školy.

www.pvcr.jaslovensko.sk

Etika a podnikanie uľahčí žiakom proces vytvárania vlastnej hierarchie etických hodnôt. Naučí ich aplikovať etické rozhodovanie v bežnom živote či vlastnom podnikaní. Program je určený pre stredné školy.

www.eap.jaslovensko.sk   

Etika v podnikaní prebudí aktívny záujem žiakov o vnímanie etických hodnôt, podnecuje diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov. Žiaci sa prostredníctvom aktivít a riešením prípadových štúdií učia princípom etického rozhodovania. Program je určený pre stredné školy.

www.gep.jaslovensko.sk  

Učiteľom ponúkame kontinuálne inovačné vzdelávanie s možnosťou získať až 25 kreditov. Akreditované vzdelávanie prebieha počas školského roka a je rozdelené na dištančnú a prezenčnú časť. 

www.jaslovensko.sk/kiv 

Online učebnica ekonómie je určená stredoškolákom a pedagógom, ktorí majú záujem vyučovať ekonómiu prostredníctvom vzdelávacieho portálu v rámci krúžkov alebo iného vhodného predmetu. Učiteľovi ponúka spoločné testovanie žiakov, samotestovanie po každej kapitole či riešenie otvorených otázok a úloh.

www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/ucebnicaekonomie 

Pre učiteľov sme pripravili novú didaktickú pomôcku – kreatívne karty, ktoré poskytujú inovatívne spôsoby riešenia problémov. 52 aktivít a hier pomôže učiteľovi prelomiť úvodné napätie v skupine, hľadať nové nápady, jednoznačne identifikovať problém, pozrieť sa naň z rôznych uhlov, a tak ho vyriešiť. 

www.jaslovensko.sk/kreativnekarty  

PRIHLÁŠKY TO VŠETKÝCH PROGRAMOV JE MOŽNÉ VYPLNIŤ DO 30. JÚNA 2015.

JA Slovensko, n. o. 
Ako líder v podnikateľskom a ekonomickom vzdelávaní na Slovensku pôsobí od roku 1992. Do learning-by-doing programov (učenie sa skúsenosťou) sa ročne zapája 17 000 študentov z približne 700 škôl. Programy sú lokálne implementované v partnerstve s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je členom medzinárodnej siete JA Worldwide® a JA Europe.

15.06.2015


K aktualitám

Najnovšie číslo


Najnovšie čísloOdporučte nás riaditeľoviPredplaťte

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.