DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Maturita ani diplom nestačia

pridané 28.05.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Niekoľko odporúčaní, ako zvýšiť šancu absolventov zamestnať sa.

Kedysi vysokoškolský diplom znamenal dobre platené miesto a zaradenie sa medzi elitu. Podľa výsledkov sčítania obyva­teľov z roku 2011 má u nás vysokú ško­lu už každý siedmy a strednú odbornú školu s maturitou každý štvrtý človek. Čo je však potrebné na to, aby sa ab­solvent zamestnal, okrem papiera s okrúhlou pečiatkou?

Čo očakávajú zamestnávatelia

Rastislav Duriš, špecialista na pracovnú psychológiu, hovorí, že mať vyštudova­ný príslušný odbor je síce plus, ale nie je to rozhodujúce: „Dôležitá je osob­nosť a rozvinutosť mäkkých zručnos­tí, ako sebariadenie, ale i komunikácia a riadenie iných – to záleží od pozície.“ Jeho slová potvrdzuje aj MozgoLovec Dalibor Slávik, ktorý pri výbere vhod­ného kandidáta pre klienta od absol­ventov očakáva najmä zvládnutie soft skills, pôsobenie v zahraničí, angažova­nie v komunite alebo dobrú povesť je­ho vysokej školy. Myslí si, že absolven­ti by mali zabudnúť na frázy a úprim­ne porozprávať svoj príbeh. Mali by sa snažiť na niečom pracovať aj počas vy­sokej školy a nebyť ľahostajní.

No ani bez kvalifikácie to celkom nejde. Miroslava Tibenská, špecialistka Rozvoja ľudských zdrojov Slovnaftu: „Pre nás sú zaujímaví absolventi, ktorí majú vyštudovaný požadovaný odbor a prí­padne v ňom vykonávali aj prax. Zá­roveň od nich očakávame vysokú úro­veň ovládania angličtiny, tímového du­cha a iniciatívnosť.“ Veľký dôraz na od­bornosť kladie Klaudia Bednárová, ria­diteľka centra pre anglický jazyk The Bridge: „Absolventi by mali byť odbor­ne zdatní, teda zvládať svoju profesiu nie iba pro forma. Je to možné dosiah­nuť prostredníctvom odborných semi­nárov, konferencií, štúdia materiálov. Uvítame aktívne zapájanie sa do dia­nia v odbore – činnosť v asociáciách, publikačnú činnosť, účasť na kurzoch, školeniach.“

Čo môže urobiť absolvent

Mladý človek si v prvom rade musí správne vybrať, čo bude študovať, te­da reálne zhodnotiť svoje schopnosti a možnosti. Pre žiaka na základnej ško­le je to náročné. Pomôcť mu môžu vý­chovní či kariérni poradcovia, psycho­lóg alebo testy.

Z videorozhovorov pre náš portál čo Robím vyplynulo, že je dôležité ne­báť sa ísť za tým, čo nás baví. Či je to matematika, fyzika alebo technika, ne­nechajte sa odradiť. Väčšina našich res­pondentov odporúča, aby si mladí ľu­dia vyberali brigádu, stáž alebo dob­rovoľnícku činnosť v rovnakom alebo podobnom odbore, aký študujú. Je to príležitosť získať prax a rozvíjať svoje schopnosti.
Rastislav Duriš mladým ľuďom od­porúča, aby si nevyberali prácu len pre peniaze, aby boli autentickí, schop­ní sebareflexie, vedeli zdvorilo komu­nikovať, dávali si pozor na to, čo zve­rejnia na sociálnych sieťach a využívali sieť LinkedIn na budovanie svojej pro­fesionálnej identity.

Skutočné príbehy

Inšpiráciou pre budúcich absolventov môže byť náš portál co­robim.sk, na ktorom rôzni profesionáli vo videách rozprá­vajú o svojej práci a o rôznych cestách, ako sa k nej dostali. Napríklad techno­lóg v Slovnafte Róbert Žajdlík sa veľmi dobre neučil, no bavila ho chémia a la­boratórne práce. Nastúpil na SOŠ che­mickú a po jej skončení začal pracovať v Chemických závodoch Juraja Dimitro­va. Neskôr si spravil maturitu, absolvo­val vysokú školu aj doktorandské štú­dium a išiel na stáž do zahraničia. Kva­lifikáciu si dopĺňal popri zamestnaní. Veronika Beniaková, testerka, vyštu­dovala environmentálny manažment a ani po takmer roku sa nevedela za­mestnať v odbore. Urobila si preto re­kvalifikačný kurz v IT oblasti na pozíciu tester. K prvému zamestnaniu jej po­mohli aj vedomosti a zručnosti získa­né na vysokej škole. Obchodný zástup­ca Slavomír Mosorjak už počas štúdia pracoval v oblasti predaja rýchloobrát­kového spotrebného tovaru, konkrét­ne populárneho energetického nápoja, a vtedy si uvedomil, že práve v tomto by mohol byť úspešný.

Čo môžu urobiť školy

Za veľmi dôležité považujeme začať intenzívnejšie pracovať so žiakmi už v posledných ročníkoch základnej ško­ly, keď sa rozhodujú, čo ďalej a často tápu. Pre študentov by mali byť samo­zrejmosťou návštevy pracovných veľtr­hov. Z nich by museli urobiť niečo ako report, ktorý by bol súčasťou ich hod­notenia, aby neostalo len pri apatic­kom zbieraní reklamných predmetov, ako sme toho už boli svedkami.

Niektoré stredné odborné školy v spolupráci s výrobnými firmami, väč­šinou so zahraničnou účasťou, zavied­li prvky duálneho vzdelávania. Nájdi­te si firemného partnera, ktorý pomô­že s výkonom povinnej praxe, ponúk­ne stáže, semináre, prednášky či exkur­zie. Povinná prax by mala trvať dlhšie a mohla by sa rozložiť na niekoľko fáz.

Webové stránky stredných škôl by mali informovať o možných stážach, dobrovoľníctve alebo bezplatných vzdelávacích projektoch. Stačilo by tieto ponuky preberať z iných stránok, ktoré ich zhromažďujú. Vysoké školy to takto už robia.

Zuzana SUCHOVÁ
manažérka projektu corobim.sk

Ilustračná fotografia: Katarína Acél

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Maturita ani diplom nestačia”

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.