DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Maturita ani diplom nestačia

pridané 28.05.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Niekoľko odporúčaní, ako zvýšiť šancu absolventov zamestnať sa.

Kedysi vysokoškolský diplom znamenal dobre platené miesto a zaradenie sa medzi elitu. Podľa výsledkov sčítania obyva­teľov z roku 2011 má u nás vysokú ško­lu už každý siedmy a strednú odbornú školu s maturitou každý štvrtý človek. Čo je však potrebné na to, aby sa ab­solvent zamestnal, okrem papiera s okrúhlou pečiatkou?

Čo očakávajú zamestnávatelia

Rastislav Duriš, špecialista na pracovnú psychológiu, hovorí, že mať vyštudova­ný príslušný odbor je síce plus, ale nie je to rozhodujúce: „Dôležitá je osob­nosť a rozvinutosť mäkkých zručnos­tí, ako sebariadenie, ale i komunikácia a riadenie iných – to záleží od pozície.“ Jeho slová potvrdzuje aj MozgoLovec Dalibor Slávik, ktorý pri výbere vhod­ného kandidáta pre klienta od absol­ventov očakáva najmä zvládnutie soft skills, pôsobenie v zahraničí, angažova­nie v komunite alebo dobrú povesť je­ho vysokej školy. Myslí si, že absolven­ti by mali zabudnúť na frázy a úprim­ne porozprávať svoj príbeh. Mali by sa snažiť na niečom pracovať aj počas vy­sokej školy a nebyť ľahostajní.

No ani bez kvalifikácie to celkom nejde. Miroslava Tibenská, špecialistka Rozvoja ľudských zdrojov Slovnaftu: „Pre nás sú zaujímaví absolventi, ktorí majú vyštudovaný požadovaný odbor a prí­padne v ňom vykonávali aj prax. Zá­roveň od nich očakávame vysokú úro­veň ovládania angličtiny, tímového du­cha a iniciatívnosť.“ Veľký dôraz na od­bornosť kladie Klaudia Bednárová, ria­diteľka centra pre anglický jazyk The Bridge: „Absolventi by mali byť odbor­ne zdatní, teda zvládať svoju profesiu nie iba pro forma. Je to možné dosiah­nuť prostredníctvom odborných semi­nárov, konferencií, štúdia materiálov. Uvítame aktívne zapájanie sa do dia­nia v odbore – činnosť v asociáciách, publikačnú činnosť, účasť na kurzoch, školeniach.“

Čo môže urobiť absolvent

Mladý človek si v prvom rade musí správne vybrať, čo bude študovať, te­da reálne zhodnotiť svoje schopnosti a možnosti. Pre žiaka na základnej ško­le je to náročné. Pomôcť mu môžu vý­chovní či kariérni poradcovia, psycho­lóg alebo testy.

Z videorozhovorov pre náš portál čo Robím vyplynulo, že je dôležité ne­báť sa ísť za tým, čo nás baví. Či je to matematika, fyzika alebo technika, ne­nechajte sa odradiť. Väčšina našich res­pondentov odporúča, aby si mladí ľu­dia vyberali brigádu, stáž alebo dob­rovoľnícku činnosť v rovnakom alebo podobnom odbore, aký študujú. Je to príležitosť získať prax a rozvíjať svoje schopnosti.
Rastislav Duriš mladým ľuďom od­porúča, aby si nevyberali prácu len pre peniaze, aby boli autentickí, schop­ní sebareflexie, vedeli zdvorilo komu­nikovať, dávali si pozor na to, čo zve­rejnia na sociálnych sieťach a využívali sieť LinkedIn na budovanie svojej pro­fesionálnej identity.

Skutočné príbehy

Inšpiráciou pre budúcich absolventov môže byť náš portál co­robim.sk, na ktorom rôzni profesionáli vo videách rozprá­vajú o svojej práci a o rôznych cestách, ako sa k nej dostali. Napríklad techno­lóg v Slovnafte Róbert Žajdlík sa veľmi dobre neučil, no bavila ho chémia a la­boratórne práce. Nastúpil na SOŠ che­mickú a po jej skončení začal pracovať v Chemických závodoch Juraja Dimitro­va. Neskôr si spravil maturitu, absolvo­val vysokú školu aj doktorandské štú­dium a išiel na stáž do zahraničia. Kva­lifikáciu si dopĺňal popri zamestnaní. Veronika Beniaková, testerka, vyštu­dovala environmentálny manažment a ani po takmer roku sa nevedela za­mestnať v odbore. Urobila si preto re­kvalifikačný kurz v IT oblasti na pozíciu tester. K prvému zamestnaniu jej po­mohli aj vedomosti a zručnosti získa­né na vysokej škole. Obchodný zástup­ca Slavomír Mosorjak už počas štúdia pracoval v oblasti predaja rýchloobrát­kového spotrebného tovaru, konkrét­ne populárneho energetického nápoja, a vtedy si uvedomil, že práve v tomto by mohol byť úspešný.

Čo môžu urobiť školy

Za veľmi dôležité považujeme začať intenzívnejšie pracovať so žiakmi už v posledných ročníkoch základnej ško­ly, keď sa rozhodujú, čo ďalej a často tápu. Pre študentov by mali byť samo­zrejmosťou návštevy pracovných veľtr­hov. Z nich by museli urobiť niečo ako report, ktorý by bol súčasťou ich hod­notenia, aby neostalo len pri apatic­kom zbieraní reklamných predmetov, ako sme toho už boli svedkami.

Niektoré stredné odborné školy v spolupráci s výrobnými firmami, väč­šinou so zahraničnou účasťou, zavied­li prvky duálneho vzdelávania. Nájdi­te si firemného partnera, ktorý pomô­že s výkonom povinnej praxe, ponúk­ne stáže, semináre, prednášky či exkur­zie. Povinná prax by mala trvať dlhšie a mohla by sa rozložiť na niekoľko fáz.

Webové stránky stredných škôl by mali informovať o možných stážach, dobrovoľníctve alebo bezplatných vzdelávacích projektoch. Stačilo by tieto ponuky preberať z iných stránok, ktoré ich zhromažďujú. Vysoké školy to takto už robia.

Zuzana SUCHOVÁ
manažérka projektu corobim.sk

Ilustračná fotografia: Katarína Acél

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Maturita ani diplom nestačia”

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.