DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Čo si myslíte o nahradení polročného vysvedčenia slovným hodnotením?

pridané 01.10.2010, autor Časopis pošli na vybrali.sme.sk

Xénia Činčurová, vysokoškolská učiteľka, Prešov

Slovné hodnotenie znamená, že sa k dieťaťu nepristupuje kvantitatívne, ale kvalitatívne – ľudsky. Vďaka nemu sa dieťa nezaraďuje do kolónok dobrých alebo zlých žiakov, ale sleduje a hodnotí sa jeho individuálny vývoj s jeho nadaniami aj slabými stránkami. Slovné hodnotenie je hlbšie, komplexnejšie a informatívnejšie než známka. Informuje nielen o kvantite vedomostí, ale aj o ich kvalite, o postoji žiaka k práci na predmete. Dôležité je, aby sa v slovnom hodnotení nedostatky formulovali ako nevyužitý potenciál, vďaka čomu ich dieťa aj rodič budú vnímať motivujúco - ako „rezervy”, ktoré je v silách žiaka rozvinúť, nie ako definitívny ortieľ. Zo slovného hodnotenia nie je problém si domyslieť aj objektívnu známku, alebo o ňu slovne požiadať učiteľa. Známka škatuľkuje dieťa na úkor jeho individuality a porovnáva ho schematicky s ostatnými, akoby tí mali byť kritériom hodnotenia individuality žiaka. Každá trieda, škola má predsa inú úroveň žiakov, preto známkové porovnávanie považujem za skresľujúce, paušálne a najmä za demotivujúce pre slabších žiakov.

Martin Kríž, Gymnázium Gelnica

Chcel by som si prácu konečne realisticky naplánovať, aby som ten plán potom dokázal aj zrealizovať až dokonca. Obvykle už okolo Vianoc prestávam stíhať a svoje smelé plány začínam okresávať.

Marta Paligová, Základná škola Michalovce

Aj keď som veľká zástankyňa slovného hodnotenia na 1. stupni ZŠ, nemyslím si, že je to dobrý nápad. Najprv by sa mali kompetentné inštitúcie postarať o to, aby učitelia vedeli takéto hodnotenie robiť. Všetci vieme, ako vie nesprávne použité slovo uškodiť a nedá sa vziať späť. Kvalitné slovné hodnotenie je to najlepšie, čo môže pre žiaka byť, ale ak učiteľ nie je dostatočne erudovaný, radšej nech známkuje, lebo uškodí nielen žiakom, ale aj učiteľom, ktorí to vedia robiť dobre.

Tatiana Mičáňová, SOŠ Dolný Kubín

Ako rodič som zažila okrem vysvedčenia môjho prváčika aj slovné hodnotenie - pamätný list na polroku aj na konci školského roka. Bolo pre neho, ale aj pre mňa, veľmi prínosné. Z pozície učiteľa si myslím, že treba domyslieť, ako proces hodnotenia zjednodušiť. Kto učí jednohodinovky, tak sa nedopíše.

Jozef Kostolník, Martin

Postrehy kolegov sú zaujímavé a podnetné. Súhlasím s presunom výberu hodnotenia viac do kompetencie konkrétnej školy. Žiak by mal každý level školy, keď prechádza na iný stupeň vzdelávania, končiť štandardným hodnotiacim dokumentom, ktorý by mal byť kompatibilný s normami EÚ! Ale načo sa má ministerstvo zaoberať subtílnosťami typu, či bude, alebo nebude polročné vysvedčenie a na akom papieri, či v akej kvalite? Ministerstvo by sa malo sústrediť na vypracovanie štandardov hodnotenia žiakov a hlavne učiteľov. Malo by vytvoriť komisie oprávnené kontrolovať ich dodržiavanie a neangažovať sa v takýchto „megadôležitých megaproblémoch”.

Lenka Kunová, 6 rokov učila na SPŠ JM Banská Bystrica

Myslím, že tam, kde sú dobrí učitelia a dobrí rodičia, ktorí sa zaujímajú o svoje deti, už dávno slovné hodnotenie funguje. Sú rodičia, ktorí prídu za učiteľom opýtať sa na svoje dieťa, alebo aspoň prídu na rodičovské združenie a dostanú informácie od triedneho učiteľa. Toto funguje lepšie ako ministerstvom prikázané „lajstrá”.

Jolana Kubišová, ZŠ Kysucké Nové Mesto

Mne sa slovné hodnotenie páči, občas ho aplikujem, keď žiakom ku previerkam a testom dopíšem okrem známky aj niečo osobnejšie. Ale pravdou je, že to môže skĺznuť do roviny: „CTRL+C a CRTL+V”, len zmeniť meno. Učiteľ by mal byť motivovaný, aby používal slovné hodnotenie správne.

Jana Kontúrová, Základná škola Bošany

Prečítala som si návrh novely a som takmer nadšená. Tam sa totiž hovorí, že triedny učiteľ písomne informuje rodiča o celkovom hodnotení žiaka. V zmysle MP 7/2009 čl. 3 (body 6-7) je celkové hodnotenie prospel, nepros- pel, s vyznamenaním, veľmi dobre. Čiže zapíšeme to žiakom do žiackej knižky a je to. Navrhujem v novele zákona vetu: „Vysvedčenie sa vydáva na žiadosť zákonného zástupcu,” vynechať.

 

DOBRÁ ŠKOLA 2, október 2010

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Čo si myslíte o nahradení polročného vysvedčenia slovným hodnotením?”

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.